תנאי השימוש במערכת

1. נש"ר (ניהול שעות ורווחיות עובדים) הינה תוכנה אשר מספקת שירותים בנושא ניהול שעות עובדים בפרויקטים ודיווח רווחיות. תוכנת נש"ר נמצאת על שרתי ענן וניתן לגשת אליה מכל מקום בעזרת דפדפן בלבד ("תוכנת נשר").
2. תנאי השירותים להלן ("תנאי השירות") חלים על השימוש בתוכנת נשר, לרבות שירותי מענה ממוחשב, שירותי מענה אנושי ושירותי תמיכה טכנית, הכל כמפורט בתנאי שירות אלה ("השירותים"), הניתנים על ידי חברת היפוסופט בע"מ ("הספק" או "היפוסופט").
3. תנאי שירות אלה יחולו על כל ההזמנות המתקבלות מעת לעת על ידי הספק מהלקוח לקבלת השירותים בהתאם לטופס הזמנת שרותי הספק שמוגש לספק דרך הענן ו/או אתר האינטרנט של הספק www.nesher2.co.il ("הזמנת השירות").
4. הספק מספק שירותים בהתאם לתנאי השירות ללקוח בלבד. מובהר כי תנאי השירות חלים אך ורק על הלקוח, ולא יחולו בשום אופן על משתמשי הקצה/עובדיו/יועציו של הלקוח ("משתמשי הקצה"). ולספק לא תהא שום אחריות כלפי משתמשי הקצה.
5. קבלת השירותים כפופה לתנאי השירות המפורטים להלן. השימוש בשירותים של הספק מהווה הסכמה לתנאי שירות אלה. אנא קרא/י את תנאי השירות בקפידה. במידה ואינך מסכים לתנאי שירות אלה, אל תשתמש בשירותיו של הספק.
6. השירותים של הספק דרך האינטרנט יסופקו 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע.
7. תמיכה טכנית לשירותי הספק תינתן במהלך שעות העבודה הרגילות של הספק על ידי פתיחת קריאת שרות בממשק הספק. הספק יעשה מאמצים להגיב במהירות לקריאות תמיכה.
8. התרחשה תקלה טכנית המונעת או משבשת את השימוש בשרותי הספק, יפעל הספק באופן סביר לתיקונה המהיר ככל האפשר של התקלה, וזאת מרגע שנודע לו אודות התקלה. הספק רשאי להפסיק מדי פעם את השרות לשם תחזוקה, תיקון, שדרוג ושיפור התוכנה, החומרה או קווי התקשורת שהוא מפעיל. הספק יפעל כמיטב יכולתו לצמצם את פרקי הזמן שבמהלכם לא יסופק השרות ללקוחות.
9. השירותים מסופקים כמו שהם (As Is). לא תהיה ללקוח כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הספק בגין תכונות השרות הרלבנטי, יכולתו, מגבלותיו, התאמתו לצרכיו או לציפיותיו של הלקוח.
10. מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 7 לעיל, מובהר כי:
(א) הספק אינו מתחייב כי השירות יהא זמין בכל עת וכי פעולת ו/או שלמות השירותים לא יופרעו ו/או יתנהלו בלא הפסקות ו/או בלא טעויות, קלקולים, תקלות או כשלים. הספק לא יהא אחראי להפרעות כאמור לעיל, והוא לא יהא אחראי לאי התאמות ללקוח בטיב, אופי והיקף המידע (לרבות דרך העברתו), לאובדן, הפסד או נזק ישיר, עקיף תוצאתי או אחר, שיגרמו ללקוח או לצד ג' כלשהו בקשר עם הפרעות כאמור ו/או בקשר עם הפסקת שירותים מסוימים, מכל סיבה.
(ב) הלקוח מוותר על כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי הספק בגין כל נזק, הפסד, תשלום, הוצאה או אובדן רווח שיגרמו לו עקב השימוש בשירותי הספק ו/או בקשר עם תקלות ו/או הפרעות ו/או שיבושים בו. אם מכל סיבה שהיא יקבע בידי רשות מוסמכת כי למרות האמור בסעיף זה הספק יישא באחריות בגין נזק כלשהו, בכל מקרה לא יעלה סכום הפיצוי שישלם הספק ללקוח על הסכומים המצטברים ששילם הלקוח לספק בגין השירות הרלבנטי שגרם לנזק במהלך ששת החודשים שקדמו לנזק. הלקוח מאשר בזאת כי חלוקת הסיכונים בסעיף זה הינה סבירה בהתחשב בשירותי הספק ואופי השירותים.
(ג) השימוש וההסתמכות על השירות הניתן על ידי הספק ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של הלקוח והלקוח מסכים ומאשר כי הספק, לרבות נציגיו, עובדיו, מנהליו, בעלי מניותיו והפועלים מטעמו, לא יהיה אחראי לכל נזק שהוא (ישיר ו/או עקיף) שנגרם ללקוח ו/או צד שלישי כלשהו בקשר עם השימוש שהלקוח עשה, בין במישרין בין בעקיפין, במידע ו/או להסתמכות הלקוח עליו. הספק לא יישא באחריות כלשהי לכל נזק שייגרם, אם ייגרם, ללקוח ו/או לצד שלישי כלשהו, עקב מתן ו/או אי מתן ו/או הפסקות מתוכננות ו/או לא מתוכננות ו/או סיום השרות מכל סיבה שהיא.
(ד) מוסכם כי הלקוח הינו האחראי הבלעדי כלפי משתמשי הקצה שלו, לרבות בקשר עם השימוש בשירותים של הספק, ולרבות בקשר למידע המוכנס למערכת על ידי הלקוח או משתמשי הקצה של הלקוח. הספק אינו אחראי ולא יהיה בשום שלב אחראי בקשר למידע שהוכנס למערכת על ידי הלקוח או משתמשי הקצה שלו, וכן בקשר עם מתן השירותים, טיבם, היקפם ואיכותם, והלקוח מוותר בזאת באופן בלתי חוזר על כל טענה ו/או דרישה כנגד הספק בקשר למתן או אי מתן השירותים או תקינות המידע הנ"ל.
(ה) הספק לא יישא בכל אחריות לחשיפת פרטים שנמסרו על ידי לקוח ו/או משתמשי הקצה של הלקוח לספק במקרה של חדירה שלא כדין (כגון האקרים) למערכות המחשב של הספק.
11. הלקוח מסכים כי כל זכויות הקניין בקשר עם השירותים, האתר, המערכת (למעט תכני הלקוח עצמו) ובתוכנה של הספק, לרבות זכויות הקניין הרוחני, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, זכויות בתוכנה, בפטנטים, בהפצה ובהמצאות הינם ויהיו תמיד בבעלותו הבלעדית והמלאה של הספק ואין ללקוח כל זכות מכל סוג שהוא בשירותים ((ו/או בכל שינוי ו/או תוצר הנובע מהשירותים), באתר הספק ובמידע שבו, ובתוכנה של הספק.
12. הספק רשאי לנקוט בפעולות הדרושות לשיפור השירות וכל היבט טכני הכרוך בו מעת לעת, שינויים כאלה יבוצעו על פי שיקול דעתו הבלעדי של הספק, בין השאר, בהתחשב בטיבו של השרות, באופי הדינאמי של האינטרנט, בהתקדמות המתמדת בתחום המחשבים והטלפוניה וזאת ללא הודעה מראש.
13. כמו-כן, הספק רשאי, מעת לעת, לדבר עם הלקוחות ו/או עם משתמשי הקצה המתקשרים לשרות כדי לקבל מידע לגבי קשיים או תקלות בהם נתקלו. הספק מתחייב שלא לעשות כל שימוש במידע שיקבל מהלקוחות אלא לצורך שיפור השירות ובכל מקרה ישמור על סודיות המידע.
14. הלקוח מאשר בזאת כי ידוע לו שהספק רשאי להפסיק את מתן השירות לאלתר וללא כל הודעה נוספת במקרה של עיכוב של 10 ימים בתשלום דמי השירות.
15. הלקוח מצהיר ומתחייב כי כל פעולותיו בקשר עם השימוש בשירותים, לרבות שימוש במידע שנאסף על ידו ו/או על ידי הספק מטעמו במסגרת הספקת השירותים, נעשות בכפוף להוראות כל דין ולחובות החלות על הלקוח על פי כל דין, לרבות דיני הגנת הפרטיות ודיני העבודה. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, הלקוח מצהיר, מאשר ומתחייב כי הוא יקיים את הוראות הדין בכל הנוגע לאיסוף ושמירה של מידע ופרטים, לרבות כאלו שיישמרו במאגרי המידע של הספק, במהלך ו/או בקשר עם השימוש בשירותים, לרבות מידע ופרטים של משתמשי הקצה שלו, ובכלל זה מתחייב הלקוח לקיים את הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות") לרבות פרק ב' לחוק הגנת הפרטיות (הגנה על הפרטיות במאגרי מידע) ואת הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א-1951 בכל הקשור לשירותים הניתנים על ידי הספק. כן מתחייב הלקוח שלא לעשות שימוש בכל מידע ו/או נתונים שישמרו במאגרי המידע של הספק אלא לטובת ו/או בקשר עם אספקת השירותים וזאת למעט במקרים שבהם האנשים שהמידע מתייחס אליהם יאשרו ללקוח במפורש לעשות באותו מידע שימושים אחרים.
16. מוסכם ומוצהר בין הצדדים כי הספק פועל בביצוע תנאי שירות זה כקבלן עצמאי, כי לא ישררו יחסי עובד ומעביד בין הלקוח לספק וכי לא ישררו יחסי שולח – שלוח בין הלקוח לבין הספק.
17. הלקוח מסכים לכך שכל הפרטים שמסר ו/או ימסור בעתיד לספק בטופס ההזמנה ו/או באתר האינטרנט של הספק ו/או באמצעות שימוש במערכות הספק ו/או בכל אמצעי אחר אודות הלקוח ו/או משתמשי הקצה שלו, אשר הגיע ו/או יגיע לידיעת הספק (להלן: "מידע הלקוח"), ישמר ו/או יוחזק (כולו או חלקו) במאגר/י המידע (כהגדרת מונח זה בחוק הגנת הפרטיות) של הספק, והספק יהא רשאי לעשות בו שימוש לצורך מתן השירותים וכן לצרכים פנימיים בלבד בקשר עם ניהול הלקוחות והשירותים.
18. כל התוכן והמידע האישי שהלקוח ו/או משתמשי הקצה שלו מחליט להעלות לענן הינו באחריות הלקוח בלבד ולהיפוסופט אין ולא תהיה כל אחריות, במישרין ו/או בעקיפין באופן כלשהו, בקשר עם המידע ו/או התכנים האישיים שהלקוח העלה.
מבלי לפגוע מכלליות האמור לעיל הלקוח מתחייב שלא לפרסם, להעלות לענן, להעביר מידע ו/או נתונים אשר כוללים בין היתר: מידע לא חוקי ו/או כל מידע הכולל כל חומר המפר ו/או הפוגע ו/או עלול לפגוע ו/או להפר זכויות קנייניות של צדדים שלישיים, מידע אשר פוגע בפרטיותו של צד שלישי, ו/או מהווה לשון הרע כלפי צד שלישי, לרבות בקשר למשתמשי הקצה של הלקוח. מובהר כי אחריות על התכנים כאמור של הלקוח כוללת בין היתר, אחריות שלו לוודא את אמיתות התכנים ובדיקתם, חוקיות התכנים לרבות עמידה בחוקי הגנת הפרטיות, העדר פגיעה בזכויות היוצרים של צד שלישי כלשהו הקשורים לתכנים אלה וכיו"ב. הלקוח מאשר כי ידוע לו שלהיפוסופט ולמפעילי האתר אין אפשרות לקיים בירור ממצה בדבר חוקיות, אמינות ואמיתות התכנים שהלקוח מעלה או מפרסם באתר וכי הלקוח נושא באחריות המשפטית המלאה והבלעדית לגבי כל פרסום, תוכן ומידע שהועלה או יועלה על ידו לאתר מעת לעת, והוא פוטר את היפוסופט ומנהליה באופן בלתי חוזר מכל אחריות בגין ו/או בקשר עם העלאת התכנים האישיים על ידו לאתר, וכן בקשר עם כל תביעה ו/או טענה העלולה לנבוע מהעלאת ו/או פרסום תכנים ו/או מידע כלשהו באתר לרבות בגין הפרה של הוראות כל דין ו/או פגיעה או הפרה של זכויות של צד שלישי כלשהו.
19. כמו כן, הלקוח מסכים למשלוח מידע מקצועי ו/או שיווקי אודות הספק ופעילויותיו בהתאם לשיקול דעתו של הספק. הלקוח מודע לכך, כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע וכי מסירת המידע כאמור נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו.
20. כל הסכסוכים הנובעים מתנאי השירות ידונו בישראל בלבד בפני בית המשפט המוסמך אך ורק במחוז תל אביב. הדין המהותי שחל על תנאי השירות והסכסוכים הקשורים אליו, הוא הדין הישראלי בלבד.
21. הספק רשאי לשנות או לעדכן תנאים אלו מעת לעת גם ללא הודעה מוקדמת. תנאים אלו כפי שיעודכנו כאמור יחייבו את הלקוחות ומומלץ להתעדכן מעת עת באתר הספק.

התחל להשתמש עכשיו ללא התחייבות

נסה ללא התחייבות - לחץ כאן!

רק כמה פרטים...

שם החברה באנגלית יהיה גם חלק מהכתובת הייחודית שתוקצה לך, לדוגמא: www.nesher2.co.il/mycompany
שדה זה נדרש לטעינת מידע דמו למערכת. גם אם אין ערך מתאים יש לבחור את הערך הקרוב ביותר.
שם מנהל המערכת צריך להיות באנגלית בלבד, לדוגמא liron או yoav. זה יהיה המשתמש הראשי שיוכל להגדיר משתמשים נוספים, פרויקטים וכו'.
לכתובת זו יגיעו הוראות ההפעלה הראשוניות. יש לבדוק היטב שהכתובת נכונה.
חשוב לספק מספר טלפון כדי שנוכל לוודא שהכל בסדר ושהסתדרת.

תקנון ותנאי שימוש באתר | תנאי השימוש במערכת | פרטיות | אנחנו נמצאים ברחוב יגאל אלון 157 בתל אביב, הטלפון שלנו הוא 03-6244245 ונשמח לדבר ולענות על כל שאלה. כל הזכויות שמורות לחברת היפוסופט 2015.