תקנון האתר

תקנון השימוש במערכת ניהול שעות ורווחיות נשר
"לקוח" כאמור בתקנון זה הינו גולש שהינו:

  • תושב מדינת ישראל בעל תעודת זהות תקפה, או חברה המאוגדת כדין והרשומה ברשם החברות בישראל או שותפות רשומה הרשומה כדין ברשם השותפויות בישראל.
  • בעל כרטיס אשראי תקף, השייך לאחת מחברות כרטיסי האשראי הפועלות בישראל, ואשר הונפק בישראל.
  • בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.

מרגע התחברות למערכת, הינך מסכים לתנאי השירות והשימוש במערכת.

"החברה" כאמור בתקנון זה הינה חברת היפוסופט בע"מ.
"המערכת" כאמור בתקנון זה הינה מערכת ניהול שעות ורווחיות נשר.
"האתר" כאמור בתקנון זה הינו אתר אתר הבית והמכירות של החברה בכתובת http://www.nesher2.co.il וכן האתר התפעולי של המערכת, בו מזינים מידע בפועל.

תקנון זה נועד להסדיר היחסים בין הלקוח ובין החברה בכל הקשור בפעולות באתר. היות וכל הפעולות הנעשות באתר כפופות לאמור בתקנון זה, הלקוח מתבקש לקרוא בעיון את מכלול האמור בתקנון טרם ביצוע רכישה באתר.
רק לקוח המוגדר לעיל רשאי לבצע פעולה ו/או פעולות לרבות רכישה ו/או רכישות באתר באופן המתואר להלן.
באתר יוצגו מוצרים ו/או שירותים בכמויות משתנות ומסוגים שונים ובאופנים שונים לפי בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי של החברה.
החברה שומרת על זכותה לשנות בכל עת את מחיר המוצרים, את תכולתם ואת סוגיהם.
אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי אשר דרכה התחייב הלקוח לבצע את הרכישה מהווה תנאי סף מוקדם והכרחי לקבלת הצעת הלקוח לביצוע העסקה.
בעת הצעה לרכישת המוצר, ימסור הלקוח את שמו, כתובתו בישראל, כתובת הדואר האלקטרוני, כתובת למשלוח (מספר בית, מספר דירה, קומה, מספר כניסה) מספר טלפון ומספר פקס (אם יש) מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת הזהות של בעל כרטיס האשראי, תוקפו של כרטיס האשראי והאם ברצונו לשלם באמצעות תשלום אחד או בתשלומים באחת מהדרכים שפורטו באתר במסגרת ההזמנה (להלן: "תשלומים" וכן "מידע").
המידע ישמר על ידי החברה במאגר מידע המועבר בפרוטוקול מאובטח ומוצפן.
החברה תשתמש במידע לצורך מימוש הצעתו והזמנתו של הלקוח ממנה ולצורך עדכון הלקוח במוצרים חדשים ובעדכונים העשויים לעניין את הלקוח. במידה והלקוח אינו מעוניין לקבל עדכונים כאמור לעיל, עליו לשלוח לחברה דואר אלקטרוני לכתובת This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ולבקש באופן מפורש להסיר את שמו מרשימת התפוצה.
החברה תעשה את מירב מאמציה על מנת שהמידע לא יועבר לצדדים שלישיים למעט עובדיה, חברת כרטיסי האשראי, גופים אחרים הנחשפים למידע לצורך מימוש הצעתו של הלקוח כאמור וכן גופים שמתוקף הדין ו/או תפקידם מפקחים על המתרחש באתר לרבות הממונים על ניהול ענייניה הכספיים והמשפטיים של החברה, והכל בהתאם לחוקי מדינת ישראל.
במקרה שהפרטים שיועברו על ידי הלקוח ימצאו שגויים בין אם כתוצאה מהקלדה שגויה ובין אם מכל סיבה אחרת, שמורה לחברה הזכות לפסול את ההצעה או לקבלה עם תיקון השגיאה לפי שיקול דעתה הבלעדי.
לאחר מסירת מלוא הפרטים על ידי הלקוח, החברה רשאית, בתוך 48 שעות מקבלת הצעת הלקוח לרכישת המוצר, לקבל או לדחות הצעת הלקוח לרכוש המוצר ו/או השירות.
אם וכאשר תקבל החברה הצעת הלקוח לרכישת מוצר ו/או שירות, הלקוח יחויב בתשלום עבור המוצר ו/או השירות בגינו הציע הצעתו. התשלום יתבצע באופן מיידי ו/או במועד הוצאת החשבונית.
אם הלקוח יבקש לשלם בתשלומים יחויב הבנק של מבצע הפעולה באמצעות כרטיס אשראי וזאת לפי תנאי הרכישה המפורסמים באתר לגבי כל מוצר ו/או שירות.
החברה שומרת על זכותה לגרוע ו/או להוסיף מוצר ו/או מוצרים ו/או שירות ו/או שירותים מהאתר ו/או לשנות האתר ו/או תוכנו ו/או המחירים ו/או התנאים המופיעים בו בכל עת ללא כל התראה מוקדמת.
השימוש בשירות נעשה באחריות הלקוח בלבד. במידה ומבוצע שימוש באפליקציה סלולרית לדיווח שעות באתר, הלקוח מבין שהמידע אודות מיקום ביצוע דיווח הנוכחות עלול להיות בלתי מדויק.
השימוש במערכת אינו מאפשר לך להעתיק, להפיץ, להציג ולבצע בפומבי מידע ותוכן המופיע באתר. בכפוף לכך, בסיס הנתונים של המערכת הינו קניינה הבלעדי של החברה ועל הלקוח ו/או מי מטעמו נאסר להשתמש בו.
זמינות השירות ושמירת המידע- הלקוח מבין ומאשר כי המערכת מבוססת טכנולוגיית ענן והחברה תלויה בספקי השירות בנושאי זמינות השרת, קבלת המיקום ושמירת היסטוריית נתונים. החברה ממליצה לשמור את המידע הנקלט במערכת באמצעות הורדת קבצי אקסל ודוחות מפורטים כדי לספק גיבוי נוסף למידע השמור בשרתי המערכת. בשום מקרה החברה לא תישא באחריות לכל נזק, תשלום, הפסד, הוצאה, אבדן רווח, הפסקה בעסקים, אבדן מידע וכל נזק ישיר או עקיף הנובע מן השימוש במערכת. אחריותה היחידה של החברה הינה כמפורט בתקנון זה.
השימוש במערכת הינו בתשלום והשימוש בו באחריות הלקוח בלבד. עם זאת,, החברה ו/או מי מעובדיה, מנהליה בעלי מניותיה, יועציה ו/או מי מטעמה לא ישאו בחבות כלשהיא כלפי הלקוח ו/או כלפי צדדים שלישיים, מכל סיבה שהיא, בקשר עם מוצרי ו/או שירותי החברה והלקוח משחרר בזאת באופן בלתי חוזר את החברה מכל אחריות מכל סוג שהיא, לכל תוצאה הנובעת מהשימוש במוצרי ו/או שירותי החברה לרבות (אך לא רק) בגין כל הפסד, אבדן רווח, פגיעה במוניטין, תשלום, הוצאה ו/או נזק, ישיר או עקיף, ממוני או בלתי-ממוני.
בכל מקרה אשר בו, מחמת עליון, נבצר על החברה לנהל את האתר ו/או כל פעילות בו כתקנם, תהיה החברה רשאית לבטל את ההתקשרות עם הלקוחות, כולם או חלקם. "כוח עליון" בסעיף זה משמעו גורמים או אירועים אשר אינם בשליטת החברה, אשר ימנעו או יעכבו את קיום הפעולות באתר או את אספקת המוצרים ו/או השירותים, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות הדברים, תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות , מקרה של חבלה או של אירוע בטחוני חריג, העדר ו/או אי זמינות של המוצר במשק מסיבה כלשהיא. במקרה ביטול כזה תפסיק החברה את חיובי הלקוח באופן מיידי.
אם יחולו שינויים בשיעורי המס או בהיטלים החלים על מוצרים ו/או שירותים שהוצעו באתר, אשר נכנסים לתוקפם כדין בתקופה שממועד פרסום המוצר לבין מועד האספקה המתוכנן, רשאית החברה לבטל את הפעולות שבוצעו באתר (כולן או חלקן). במקרה ביטול כזה תפסיק החברה את חיובי הלקוח באופן מיידי.
כל הסכסוכים ו/או המחלוקות בין הצדדים בקשר עם האתר ו/או תקנון זה יועברו להכרעת בורר דן יחיד אשר ימונה מתוך רשימת הבוררים המצויה בידי לשכת עורכי הדין בתל אביב. הבורר לא יהיה כפוף להוראות הדין המהותי, לא לסדרי הדין ולא לדיני הראיות. סעיף זה מהווה הסכם בוררות תקף כמשמעותו בחוק הבוררות - תשכ"ח -1968.
סמכות השיפוט סמכות השיפוט המקומית בכל עניין ומחלוקת תהיה נתונה אך ורק לבית המשפט המוסמך בתל אביב.
הלקוח מצהיר בזאת, כי קרא את תקנון האתר והיינו מודע לתקנון האתר וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד החברה ו/או עובדיה ו/או מפעילי האתר והוא פוטר אותם מכל אחריות לכל נזק שיגרם, במישרין או בעקיפין, בגין מוצר ו/או שירות לרבות מחמת איכותו, טיבו, והשימוש בו.

התחל להשתמש עכשיו ללא התחייבות

נסה ללא התחייבות - לחץ כאן!

רק כמה פרטים...

שם החברה באנגלית יהיה גם חלק מהכתובת הייחודית שתוקצה לך, לדוגמא: www.nesher2.co.il/mycompany
שדה זה נדרש לטעינת מידע דמו למערכת. גם אם אין ערך מתאים יש לבחור את הערך הקרוב ביותר.
שם מנהל המערכת צריך להיות באנגלית בלבד, לדוגמא liron או yoav. זה יהיה המשתמש הראשי שיוכל להגדיר משתמשים נוספים, פרויקטים וכו'.
לכתובת זו יגיעו הוראות ההפעלה הראשוניות. יש לבדוק היטב שהכתובת נכונה.
חשוב לספק מספר טלפון כדי שנוכל לוודא שהכל בסדר ושהסתדרת.

תקנון ותנאי שימוש באתר | תנאי השימוש במערכת | פרטיות | אנחנו נמצאים ברחוב יגאל אלון 157 בתל אביב, הטלפון שלנו הוא 03-6244245 ונשמח לדבר ולענות על כל שאלה. כל הזכויות שמורות לחברת היפוסופט 2015.